ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням загальношкільних

батьківських зборів

Протокол № 1

від 22.09.2016 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про піклувальну раду

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 18 м.Рівного

1. Загальні положення

1.1. Піклувальна рада – це орган самовряду­вання, який формується із представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення гро­мадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефектив­ної роботи загальноосвітнього навчально­го закладу.

1.2. У своїй діяльності піклувальна рада ке­рується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну се­редню освіту», Положенням про загально­освітній навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 964, статутом школи, цим положен­ням та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність навчаль­них закладів системи загальної освіти.

2. Мета, завдання і принципи діяльності піклу­вальної ради

2.1. Метою діяльності піклувальної ради є за­безпечення доступності загальної серед­ньої освіти для усіх громадян, задоволен­ня освітніх потреб осіб, залучення широ­кої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

2.2. Основними завданнями піклувальної ради є:

* співпраця з органами виконавчої вла­ди, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на покращення умов навчання і вихо­вання учнів у загально­освітньому навчальному закладі;

* сприяння зміцненню навчально-вироб­ничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної та лікувально-оздоровчої бази загальноосвітнього навчального закладу;

* сприяння організації та проведенню за­ходів, спрямованих на охорону життя та здоров я учасників навчально-ви­ховного процесу;

* організація дозвілля (конкурси, вечори, спортивні змагання тощо) та оздоров­лення учнів, педагогічних працівників;

* сприяння створенню та раціональ­ному використанню фонду загально­обов'язкового навчання;

* сприяння вихованню чинного законо­давства щодо обов'язковості повної за­гальної середньої освіти;

* запобігання дитячій бездоглядності, сприяння працевлаштуванню випу­скників загальноосвітнього навчаль­ного закладу;

* стимулювання творчої праці педагогіч­них працівників та учнів;

* усебічне зміцнення зв'язків між роди­нами учнів та загально­освітнім навчальним закладом;

* сприяння соціально-правовому за­хисту учасників навчально-виховного процесу;

* сприяння залученню позабюджетних засобів для забезпечення діяльності та розвитку школи.

2.3. Піклувальна рада діє на засадах:

* пріоритету прав людини, поєднання інтересів особи, суспільства;

* самоврядування;

* дотримання вимог законодавства України;

* колегіальності ухвалення рішень;

* добровільності та рівноправності член­ства;

* гласності.

3. Створення піклувальної ради та організація її діяльності

3.1. Піклувальна рада створюється за рішен­ням загальних зборів (конференції) або ради школи.

3.2. Піклувальна рада формується у скла­ді 7-15 осіб від представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі інозем­них, учасників навчально-виховного про­цесу та інших осіб, зацікавлених в удо­сконаленні діяльності та розвитку школи.

3.3. Піклувальна рада може створювати ко­місії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, пе­дагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівсько­го самоврядування.

3.4. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах (конференції) загаль­ноосвітнього навчального закладу шляхом голосування простою більшістю голосів.

3.5. Члени піклувальної ради працюють на гро­мадських засадах.

3.6. У випадках, коли хтось із членів піклу­вальної ради вибуває, на загальних зборах (конференції) на його місце обирається інша особа.

3.7. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її за­сіданні з числа членів піклувальної ради. Із числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

3.8. Голова піклувальної ради:

* скликає і координує роботу піклуваль­ної ради;

* готує і проводить засідання, затвер­джує рішення піклувальної ради;

* визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

* представляє піклувальну раду в орга­нах державної влади, в органах міс­цевого самоврядування, в установах, на підприємствах та організаціях з пи­тань, віднесених до її повноважень;

* організовує взаємодію піклувальної ради з адміністрацією школи. Голова піклувальної ради має право деле­гувати свої повноваження членам піклу­вальної ради.

3.9. Члени піклувальної ради мають право:

* вносити пропозиції з питань порядку денного засідань піклувальної ради;

* брати участь в обговоренні питань та підготовці рішень засідання піклу­вальної ради;

* інформувати піклувальну раду про на­прямки своєї діяльності;

* вирішувати інші питання відповідно до чинного законодавства і доручень голови піклувальної ради;

3.10. Члени піклувальної ради зобов'язані:

* бути присутніми на засіданні піклу­вальної ради;

* брати активну участь у вирішенні пи­тань діяльності та розвитку школи;

* сприяти залученню додаткових засобів для розвитку школи.

3.11. Робота піклувальної ради здійснюється згідно з планом, затвердженим рішенням піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж два рази на рік. Засідання можуть проводитися також на вимогу третини і більше її членів. Засідання піклувальної ради є правомоч­ним, якщо на ньому присутні не менше як дві третини її членів. Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів. На засіданнях піклувальної ради за узго­дженням із його головою мають право брати голови батьківських комітетів класів та батьки учнів.

3.12. Піклувальна рада інформує про свою ді­яльність у доступній формі на батьківських зборах, шкільному сайті, шляхом оголошень тощо.

3.13. Рішення піклувальної ради у 7-денний термін доводяться до відома батьків, гро­мадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

3.14. Не допускається втручання членів піклу­вальної ради у навчально-виховний про­цес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника загальноосвітнього навчального закладу.

4. Права піклувальної ради

Піклувальна рада має право:

* вносити на розгляд директора школи, за­гальних зборів (конференції) пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної та лікувально-оздоровчої бази загально­освітнього навчального закладу;

* сприяти залученню додаткових джерел фі­нансування загальноосвітнього навчально­го закладу;

* вживати заходів щодо зміцнення мате­ріально-технічної та навчально-методичної бази загальноосвітнього навчального за­кладу;

* сприяти стимулюванню творчої праці пе­дагогічних працівників, учнів (вихованців);

* брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи загально­освітнього навчального закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку.

Кiлькiсть переглядiв: 75

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

Рівненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Рівненської міської ради

33018 м. Рівне,

вул. Карпинського, 15а.

телефон

(0362)63-47-99

Дата останньої зміни 07 Листопада 2018

Цей сайт безкоштовний!